End User License Agreement

KVIST SOLUTIONS AS - ANVÄNDINGSVILKÅR

Detta dokument reglerar de skyldigheter och rättigheter som du som kund och vi som leverantör har vid användning av Kvist-systemet och tillhörande moduler ("Molntjänsten").

 • Dessa användarvillkor är standardvillkor.
 • Vänligen läs igenom dessa villkor noggrant.
 • Frågor om användarvillkoren kan ställas till kontakt@kvistsolutions.com.

1. ALMÄNNA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

1.1 Beställningsformulär

1.1.1 Kunden beställer Molntjänsten från Kvist genom en Orderbekräftelse. Kunden kan beställa Molntjänsten direkt från Kvist Solutions AS ("Kvist"), från dess webbplats eller via Partners.

1.1.2 Genom att underteckna en Orderbekräftelse eller klicka på "Jag accepterar" eller liknande på en presentation av Användarvillkoren ingår Kunden ett juridiskt bindande Avtal med Kvist.

1.1.3 Om du inte samtycker till Användarvillkoren, eller inte har nödvändigt tillstånd från ditt företag, får du inte använda Molntjänsten, underteckna en Orderbekräftelse eller på annat sätt samtycka till Användarvillkoren.

1.1.4 Följande information ingår som ett minimum i orderbekräftelsen:

 • Kvist Solutions AS, org.nr: 925 208 531
 • Vilken Molntjänst och vilka Moduler som Kunden har beställt.
 • Avgift för Molntjänsten.
 • Villkor för prenumeration (inkl. start av fakturering) och avslutande av kundförhållandet.
 • Eventuella ytterligare villkor och bestämmelser.

1.1.5 Om inte annat skriftligen överenskommits utgör Användarvillkoren och Orderbekräftelsen hela avtalet för Molntjänsten (tillsammans "Licensavtalet").

1.1.6 Kvist kan komma att ändra Användarvillkoren vid behov. Användarvillkoren innehåller alltid versionsnummer och datum för senaste uppdatering. Sådana ändringar kommer att meddelas 30 dagar i förväg. Om Kunden inte accepterar ändringarna i Användarvillkoren får Kunden säga upp avtalet och begära proportionell återbetalning av i förskott erlagda Avgifter.

1.1.7 Om det framgår av Orderbekräftelsen har Kunden rätt att begära bekräftelse av föreslagna ändringar innan ändringarna börjar gälla för Kunden. Kundens svarsfrist är 7 dagar efter det att föreslagna ändringar har mottagits från Kvist. Kunden får inte avvisa ändringar utan skälig grund.

1.1.8 Användarvillkoren finns vid var tid tillgängliga på https://kvistsolutions.com/terms-and-conditions, eller i Kundens köpportal om så anges i Orderbekräftelsen.

1.2 Avgifter och kostnader

1.2.1 Kunden åtar sig att betala samtliga Avgifter i enlighet med Orderbekräftelsen eller Kvists vid var tid gällande prislistor, publicerade online eller på annat sätt tillgängliga.

1.2.2 Abonnemangsperioden förnyas automatiskt årligen om inte annat skriftligen avtalats eller framgår av Orderbekräftelsen.

1.2.3 Om inte annat avtalats skriftligen förfaller alla Avgifter till betalning vid förfallodagen och återbetalas inte. Ingen återbetalning kommer att ske för oanvända Licenser, återstående dagar i Abonnemangsperioden, såvida inte tillgängligheten till Molntjänsten är väsentligt begränsad av skäl som enbart kan hänföras till Kvist. I sådana fall kan Kunden erbjudas en rimlig återbetalning för förbetalda Avgifter.  

1.2.4 Alla Avgifter är exklusive alla skatter och avgifter. Om inte annat avtalats kommer Kvist att lägga till tillämplig mervärdesskatt (moms) på fakturan.

1.2.5 Kvist förbehåller sig rätten att ändra priset med 30 dagars varsel om en underleverantör har höjt priset till Kvist. Kvist förbehåller sig vidare rätten att höja priserna årligen med hänsyn till allmänna pris- och indexjusteringar (Statistisk Sentralbyrås konsumentprisindex - Totalindex) utan föregående meddelande med verkan från och med den 1 januari.

1.2.6 Vid utebliven eller försenad betalning ska Kvist överväga att avbryta eller begränsa vidare leverans av Molntjänsten, debitera lagstadgad dröjsmålsränta och skicka obetalda fakturor till inkasso.  

1.3 Kommunikation och meddelanden

1.3.1 Allmän information om Molntjänsten, såsom information om nya funktioner, prisändringar eller planerat underhåll, kommer att lämnas i Molntjänsten, på Kvists webbplats eller via e-post. Meddelanden av särskild vikt kommer att skickas till Kundens primära e-postadress.

1.3.2 Kunden är ansvarig för att vid var tid tillhandahålla Kvist aktuell kontaktinformation. Alla meddelanden anses levererade och effektiva omedelbart när de skickas eller publiceras av Kvist.

1.4 Molntjänsten

1.4.1 Kunden köper en Nyttjanderätt till Molntjänsten, som görs tillgänglig online av Kvist. Genom att köpa en Nyttjanderätt får Kunden tillgång till och rätt att använda Molntjänsten i enlighet med dessa Användarvillkor.

1.4.2 Kvist tillhandahåller kostnadsfri driftssupport, t.ex. i samband med kontoproblem eller fel i Molntjänsten. Övrig support, t.ex. användarutbildning, kan köpas separat. 

1.4.3 Molntjänsten tillhandahålls "i befintligt skick" som en standardtjänst. Molntjänsten är inte villkorad av, eller kopplad till, någon särskild version eller funktionalitet vid någon särskild tidpunkt. Kunden kan använda Molntjänsten online så som den erbjuds vid varje given tidpunkt.

1.4.4 Kvist förbehåller sig rätten att göra förbättringar, lägga till, ändra eller ta bort funktionalitet, eller korrigera fel eller utelämnanden i någon del av Molntjänsten efter eget gottfinnande och utan någon skyldighet eller ansvar till följd därav. I det osannolika fallet att en sådan ändring inaktiverar eller tar bort funktionalitet som utgör en betydande del av Molntjänsten permanent, eller under en period på mer än två månader, har Kunden rätt att säga upp abonnemanget och få en proportionell återbetalning av eventuella förbetalda Avgifter.

1.4.5 Kvist förbehåller sig rätten att avbryta Molntjänsten eller dess tillgänglighet på en viss marknad med 12 månaders varsel, såvida inte avbrytandet beror på force majeure, i vilket fall en kortare period kan gälla.

1.4.6 Molntjänsten eller enskilda moduler kan vara föremål för ytterligare villkor eller begränsningar. Detta anges i orderbekräftelsen.

2. LAGSTIFTNING OM ALLMÄNNYTTIGA TJÄNSTER

2.1.1 Kunden ges en icke-exklusiv, återkallelig och uppsägningsbar rätt att få tillgång till och använda Molntjänsten, begränsad till Kundens interna affärsmål och i enlighet med Användarvillkoren.

2.1.2 Under inga omständigheter får nyttjanderätten helt eller delvis överlåtas eller upplåtas till annan utan Kvists skriftliga förhandsgodkännande i varje enskilt fall. Detta ska inte undanhållas utan skälig grund.

2.1.3 Användarkonton hanteras av Kunden och är Kundens ansvar. Samtliga Användarkonton är till för namngivna personer. Kunden får upplåta Användarkonton till utomstående personer som utför åtgärder på uppdrag av och till förmån för Kunden, såsom Kundens revisor, konsult och liknande.

2.1.4. Kunden är ensamt ansvarig för all användning av Molntjänsten, inklusive Användares eller integrerade applikationers agerande. Kunden är ensamt ansvarig för innehållet och lagligheten i data och ska inte överföra eller bearbeta skadlig kod, data eller liknande i eller med Molntjänsten eller använda Molntjänsten för olagliga, skadliga eller skadliga syften.

2.1.5 Kunden ansvarar för att betala relevanta licensavgifter och andra avgifter till ägaren av den standard som Molntjänsten används för att uppfylla. Om en kund t.ex. ska certifieras enligt BREEAM-NOR eller BREEAM In-use ansvarar Kunden för att betala de avgifter som SGBC och BRE tar ut, inklusive för användning av manualen.

3. AVTAL OM DATABEHANDLING

Öppenhet och ansvarighet är viktigt för Kvist. Information och andra uppgifter om hur Kvist behandlar personuppgifter i vår Molntjänst och på vår webbplats kommer alltid att finnas tillgänglig på https://kvistsolutions.com/privacy-policy.

3.1 Kunddata

3.1.1 Kunden är personuppgiftsansvarig för all kunddata och samtycker och/eller garanterar detta:

 • Kunden ger härmed Kvist rätt att behandla Kunduppgifter för Kundens räkning, enbart i syfte och i den utsträckning som är nödvändig för att tillhandahålla Molntjänsten, i enlighet med och för att uppfylla Användarvillkoren och tillämplig dataskyddslagstiftning;
 • Kunden äger eller har på annat sätt rätt att överföra Kunddata, inklusive personuppgifter, till Molntjänsten för behandling, och Kunden ansvarar för riktigheten, integriteten, innehållet, tillförlitligheten och lagligheten av sådan Data, inklusive dess användning.

3.1.2 Kvist är personuppgiftsbiträde för Kunddata och samtycker och/eller garanterar:

 • Att följa råd och direktiv från relevanta tillsynsmyndigheter;
 • Säkerhetsåtgärder för att skydda uppgifterna mot förlust och obehörig behandling, för att säkerställa uppgifternas konfidentialitet, integritet och tillgänglighet, i enlighet med en säkerhetsnivå som är lämplig med hänsyn till den risk som behandlingen utgör;
 • Att informera Kunden utan onödigt dröjsmål efter att ha fått kännedom om ett brott mot Personuppgiftssäkerheten, eller om Kundens Behandling av Personuppgifter enligt Kvists uppfattning bryter mot tillämplig lag;
 • Att meddela Kunden om varje begäran om spridning, åtkomst eller utlämnande av Data, såvida Kvist inte är rättsligt förhindrad att göra detta. Kvist kommer inte att besvara sådana förfrågningar om inte Kunden har godkänt det. Kvist kommer endast att lämna ut Kunduppgifter till offentliga myndigheter i samband med efterlevnad av juridiskt bindande order, såsom domstolsbeslut eller husrannsakan;
 • Inte publicera någon kommentar, uttalande eller liknande som gjorts av en kund eller användare utan föregående tillstånd.

3.2 Användningsdata

3.2.1 Användningsdata är data som genereras av användningen av molntjänsten, som Kvist kan använda för att skydda data och molntjänsten, leverera, marknadsföra, utveckla och underhålla molntjänsten och relaterade produkter enligt vad som anges nedan. Användningsdata är:

 • Teknisk information och trafikdata, t.ex. typ av operativsystem, typ av webbläsare, tangentbordsspråk och IP-adress;
 • Aggregerade kund- eller användargenererade data, t.ex. sessionstider, lösenordsåterställningar etc;
 • Icke-aggregerad kund- eller användargenererad data, t.ex. sammanhang och innehåll i supportärenden, chattrutor, säkerhetsloggar och liknande;
 • Produktionsdata. Till exempel som filer, databaser eller annan information som Kunder har lagt till som en del av sin användning av Molntjänsten.

3.2.2 Om Användningsdata innehåller Personuppgifter, såsom en e-post- eller IP-adress, eller information om Kunden, såsom Kundens namn eller organisationsnummer, är Kvist Personuppgiftsansvarig baserat på berättigat intresse och ska vidta säkerhetsåtgärder för att uppnå en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken med behandlingen:

 • Kvist anonymiserar sådana uppgifter med hjälp av vissa tekniska processer innan de behandlas för de ändamål som anges i avsnitt 3.2.3, så att uppgifterna inte längre innehåller Personuppgifter och Kunden (eller andra enheter, t.ex. Kundens kund) inte längre kan identifieras.
 • Om anonymisering inte är möjlig på grund av tekniska begränsningar, så att det finns en betydande risk för återidentifiering, eller om det inte är genomförbart med hänsyn till ändamålet med behandlingen, ska Kvist vidta ytterligare lämpliga säkerhetsåtgärder.

3.2.3 Kvist behandlar Användningsdata uteslutande för följande ändamål:

 • Förbättra tjänsten och användarupplevelsen, t.ex. genom att analysera aggregerade användningsmönster och erbjuda individuella användarinställningar;
 • Allmän marknadsföring och visning av relevant information, t.ex. för kompletterande tjänster eller mervärdestjänster;
 • Säkerhet och relaterade ändamål, t.ex. genom att analysera sessions- och inloggningsuppgifter, händelselistor och liknande för att förebygga, utreda och dokumentera säkerhetsproblem och för att förbättra säkerheten i Molntjänsten.
 • Statistik och undersökningar, såsom antal poäng/kriterieval, certifieringsnivå eller antal gånger ett dokument har granskats genom våra system, i syfte att visa marknadsstatistik som är relevant för Kunden i Molntjänsten.
 • Efterlevnad. Kvist kan använda och analysera Användningsdata för att verifiera efterlevnaden av Användarvillkoren, till exempel loggning när en Kund accepterar Användarvillkoren.
 • Utveckling och testning, t.ex. genom att analysera aggregerade användningsmönster, tillhandahålla uppgifter för att utveckla ny teknik, förbättra användarupplevelsen, drifttestning av nya eller uppdaterade tjänster eller teknisk genomförbarhet.

3.3 Underleverantörer

3.3.1 Kvist kan komma att använda underleverantörer för leverans och utveckling av Molntjänsten, inklusive behandling av Personuppgifter och/eller Användningsdata. Kvist kommer alltid att ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal med underleverantörer för att fullgöra de skyldigheter som följer av detta avtal.

3.3.2 Om underleverantörerna är belägna utanför EU är Parterna överens om att Kvist är behörig att tillhandahålla en giltig rättslig grund för överföring av Personuppgifter utanför EU, för Kundens räkning, med hjälp av godkända överföringsmekanismer, såsom EU-standardavtal. Kunden bemyndigar Kvist att använda sådana överföringsmekanismer för Kundens räkning.

3.4 Trygghet och säkerhet

3.4.1 Kvist åtar sig att tillhandahålla en hög säkerhetsnivå i våra Molntjänster, inklusive personuppgifter och integritet. Kvist tillhandahåller en lämplig säkerhetsnivå genom organisatoriska, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder som är utformade för att säkerställa sekretess, integritet, tillgänglighet och motståndskraft för Molntjänsten och de Data som behandlas.

4. ÖVRIGA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

4.1 Immateriella rättigheter

4.1.1 Kvist är ensam ägare av Molntjänsten. Molntjänsten och dess immateriella rättigheter är skyddade av upphovsrätt, immaterialrätt och andra lagar och avtal. Varumärken, produktnamn, företagsnamn eller logotyper som nämns i (eller i samband med) Molntjänsten tillhör sina respektive ägare.

4.1.2 Tredjepartskomponenter som tillhandahålls av Kvist som en del av Molntjänsten omfattas av Användarvillkoren, såvida inte Kvist har gjort separata villkor tillgängliga för tredjepartskomponenten, i vilket fall dessa ska ha företräde. Om tredjepartskomponenten är öppen källkod ska Molntjänsten (bortsett från tredjepartskomponenten) inte anses vara öppen källkod eller en allmänt tillgänglig tjänst. 

4.1.3 I händelse av intrång i immateriella rättigheter kan Branch och dess licensgivare vidta alla rimliga åtgärder för att skydda sina intressen i enlighet med vad som tillåts enligt lag.

4.1.4 Kunden (eller Kundens Kunder) är ensam ägare till Kunddata, inklusive alla immateriella rättigheter som är förknippade med Kunddata.

4.2 Garanti

4.2.1 Kvist ska vidta rimliga ansträngningar för att säkerställa att Molntjänsten i allt väsentligt fungerar enligt beskrivningen i Orderbekräftelsen under Abonnemangsperioden, förutsatt att den är korrekt konfigurerad (inklusive Kundens val av webbläsare). Kunden och Kvist är överens om att Molntjänsten och dess leverans inte kommer att vara helt felfri och att förbättring av Molntjänsten är en kontinuerlig process.

4.2.2 Kvist garanterar inte att Molntjänsten kommer att uppfylla Kundens krav, fungera korrekt med Kundens val av utrustning, system eller inställningar, uppsättning, konfigurering, ändringar, anpassningar, plug-ins eller integrationer som inte har utförts eller kontrollerats av Kvist. Kvist ansvarar inte för Internet, Internetleverantörer eller för Kundens Internetanslutning.

4.2.3 Om Molntjänsten inte fungerar i enlighet med den begränsade garanti som anges i detta avsnitt, ska Kvist på egen bekostnad åtgärda bekräftade fel eller brister i Molntjänsten. Med "bekräftade fel eller brister" avses fel eller brister som kan reproduceras av Kvist och/eller bekräftas genom Kvists supportkanaler. Kvist kan välja att ersätta Molntjänsten eller funktionaliteten istället för att utföra en korrigering.

4.2.4 Om det bekräftade felet eller bristen är av väsentlig art, innebärande att Kundens möjlighet att använda Molntjänsten är väsentligt reducerad, och Kvist inte inom skälig tid avhjälper det bekräftade felet eller bristen eller ersätter Molntjänsten, får Kunden säga upp Nyttjanderätten. Kunden har i sådant fall rätt till en proportionerlig återbetalning av samtliga Avgifter för den återstående Abonnemangsperioden för den berörda Molntjänsten, från och med månaden efter Kvists verifiering av felet eller bristen.

4.2.5 Utöver vad som uttryckligen anges här äger Kunden inte rätt att framställa andra eller ytterligare krav mot Kvist.

4.2.6 Länkar till webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av Kvist och som förekommer i Molntjänsten eller relaterade webbplatser eller dokumentation tillhandahålls som en bekvämlighet för dig. Kvist är inte ansvarigt för sådana webbplatser.

4.3 Ansvarsfullhet

4.3.1 Kvist ansvarar inte för Kunddata, inklusive dess innehåll, äganderätt och legitimitet, eller för Användning eller andra aktiviteter som utförs på Kunddata av Kunden eller för Kundens räkning, eller på annat sätt utanför Kvists kontroll.

4.3.2 Den totala ackumulerade skulden (inklusive eventuella återbetalningar och ersättning för direkta förluster och kostnader) under Abonnemangsperioden för Molntjänsten ska totalt sett inte överstiga ett belopp motsvarande 12 månaders Avgifter för den aktuella Molntjänsten.​

4.3.3 Varken Kvist eller Kunden ska vara ansvarig för försening eller utebliven prestation som uppstår på grund av eller i samband med force majeure och andra händelser som ligger utanför Kvists eller Kundens kontroll.

4.3.4 Om lagstiftning, direktiv eller föreskrifter som gäller för Molntjänsten eller dess tillhandahållande ändras, eller ny lagstiftning eller nya föreskrifter antas efter att Molntjänsten gjorts tillgänglig på marknaden, som hindrar Kvist från att fullgöra Kundens skyldigheter enligt Användarvillkoren och/eller som kräver att Molntjänsten helt eller delvis stängs av, under en begränsad period eller på obestämd tid, ska detta anses utgöra force majeure.

4.3.5 Kvist kommer att vidta åtgärder för att säkerställa säker överföring av information mellan Kunden och Molntjänsterna, men Kunden är medveten om att Internet är ett öppet system och att Kvist inte kan och inte garanterar att tredje part inte kan eller kommer att avlyssna eller ändra Data. Kvist tar inte på sig något ansvar för sådant missbruk, avslöjande eller förlust av Data.

4.4 Avbokning

4.4.1 Uppsägning från Kundens sida: Kunden kan säga upp kundförhållandet utan att ange något skäl och när som helst enligt de villkor som anges i orderbekräftelsen. Villkoren kan variera från modul till modul.

4.4.2 Kunden har eller kommer att bryta mot sina skyldigheter enligt Användarvillkoren, eller om Kunden går i konkurs eller blir insolvent, kan Kvist stänga av Kundens åtkomst till Molntjänsten eller begränsa Kundens åtkomst till endast läsrättigheter tills ärendet har lösts. Kvist ska ge Kunden skälig tid att svara innan åtkomsten stängs av eller begränsas. Om situationen inte löses inom rimlig tid förbehåller sig Kvist rätten att säga upp Kundens rätt att använda Molntjänsten och därmed avsluta kundrelationen. Kvist kan, efter eget gottfinnande, välja att säga upp Kundens rätt att använda Molntjänsten med omedelbar verkan om Kunden väsentligen bryter mot Användarvillkoren.

4.4.3 Radering av uppgifter: Om kundrelationen upphör eller om Kvists rättsliga grund för att behandla uppgifterna upphör, oavsett anledning, ska Kvist radera kunduppgifterna från sina system, såvida inte tvingande lagbestämmelser kräver att Kvist fortsätter att lagra uppgifterna. I sådant fall ska Kvist fortsätta att skydda uppgifternas säkerhet i enlighet med vad som anges i Användarvillkoren. När Kunduppgifterna har raderats har Kvist inga ytterligare skyldigheter gentemot Kunden avseende Kunduppgifterna.

4.4.4 Återlämnande av data: Kunden kan begära att Kunddata återlämnas senast 30 dagar efter uppsägning. Om mer än 30 dagar har gått kan uppgifterna ha raderats oåterkalleligen. Kvist ska återlämna Kunddata i ett format, vid en tidpunkt och med en leveransmetod som Kvist bestämmer. Format, tidpunkt och metod för återlämnande av data kan variera från modul till modul.

4.5 Domstols behörighet och tvistlösning

4.5.1 Parternas rättigheter och skyldigheter ska i sin helhet regleras av den nationella lagstiftning som är tillämplig på Kvist, Kunden har ingått detta avtal utan beaktande av lagvalsbestämmelser. Om en tvist uppstår till följd av eller i samband med Användarvillkoren eller användningen av Molntjänsten ska Parterna sträva efter att lösa tvisten genom förhandlingar i godo. Om tvisten inte kan lösas på ovan nämnda sätt ska den hänskjutas till Oslo tingsrätt.

4.5.2 Parterna är överens om att de inte ska väcka något anspråk som härrör från eller i samband med Användarvillkoren när mer än ett år har gått efter uppsägningen.

Versjon 1.2 - 25.04.2024