End User License Agreement

KVIST SOLUTIONS AS - BRUKERVILKÅR

Dette dokumentet regulerer plikter og rettigheter du som Kunde og vi som Leverandør har ved bruk av systemet Kvist og tilhørende moduler («Skytjenesten»).

 • Disse Bruksvilkårene er standardvilkår.
 • Vennligst les nøye gjennom disse vilkårene.
 • Spørsmål til Brukervilkårene kan rettes til kontakt@kvistsolutions.com.

1. GENERELLE VILKÅR

1.1 Bestilling

1.1.1 Kunden bestiller Skytjenesten fra Kvist gjennom en Ordrebekreftelse. Kunden kan bestille Skytjenesten direkte fra Kvist Solutions AS («Kvist»), fra dets nettsider eller via Partnere.  

1.1.2 Ved å signere en Ordrebekreftelse, eller klikke på «Jeg godkjenner» eller lignende på en hvilken som helst presentasjon av Brukervilkårene, inngår Kunden en juridisk bindende Avtale med Kvist.  

1.1.3 Hvis du ikke er enig i Brukervilkårene, eller ikke har den nødvendige autorisasjon fra bedriften din, må du ikke benytte deg av Skytjenesten, signere en Ordrebekreftelse eller på annen måte godkjenne Brukervilkårene.  

1.1.4 Følgende opplysninger inngår, som et minimum, i Ordrebekreftelsen:  

 • Kvist Solutions AS, org.nr.: 925 208 531
 • Hvilken Skytjeneste og Moduler Kunden har bestilt.  
 • Avgift for Skytjenesten.
 • Vilkår for abonnement (inkl. oppstart av fakturering) og oppsigelse av kundeforhold.  
 • Eventuelle tilleggsvilkår.

1.1.5 Med mindre annet er avtalt skriftlig, utgjør Brukervilkårene og Ordrebekreftelsen hele avtalen for Skytjenesten (samlet betegnet som «Lisensavtalen»).    

1.1.6 Kvist kan endre Brukervilkårene ved behov. Brukervilkårene inkluderer alltid versjonsnummer og dato for forrige oppdatering. Slike endringer vil bli varslet 30 dager på forhånd. Dersom Kunden ikke aksepterer endringene i Brukervilkårene, kan Kunden si opp og be om forholdsmessig refusjon av Avgifter som er betalt forskudd.  

1.1.7 Hvis det fremkommer av Ordrebekreftelsen kan Kunden kreve å bekrefte endringsforslagene før endringene er gjeldene for Kunden. Kundens svarfrist er 7 dager etter endringsforslaget er mottatt fra Kvist. Kunden kan ikke avslå endringer uten rimelig grunn.  

1.1.8 Brukervilkårene er til enhver tid tilgjengelig på https://kvistsolutions.com/terms-and-conditions, eller i Kundens innkjøpsportal hvis det fremkommer av Ordrebekreftelsen.  

1.2 Avgifter

1.2.1 Kunden forplikter seg til å betale alle Avgifter i henhold til Ordrebekreftelsen eller de til enhver til gjeldende prislistene fra Kvist, publisert på nett eller gjort tilgjengelig på annen måte.

1.2.2 Abonnementsperioden fornyes automatisk årlig hvis annet ikke er avtalt skriftlig eller fremkommer av Ordrebekreftelsen.  

1.2.3 Med mindre annet er avtalt skriftlig, forfaller alle Avgifter ved forfall og kan ikke refunderes. Det gis ikke refusjon for ubrukte Lisenser, resterende dager i Abonnementsperioden, med mindre tilgjengeligheten av Skytjenesten er betydelig begrenset av årsaker som utelukkende kan tilskrives Kvist. I slike tilfeller kan Kunden få tilbud om rimelig refusjon for forhåndsbetale Avgifter.  

1.2.4 Alle Avgifter er eksklusive alle skatter og avgifter. Med mindre annet er avtalt, vil Kvist legge til gjeldende merverdiavgift (MVA) på fakturaen.  

1.2.5 Kvist forbeholder seg retten til å endre pris, med 30 dagers varsel der en underleverandør har økt prisen ovenfor Kvist. Videre forbeholder Kvist seg retten til å øke prisene årlig for å ta høyde for generelle pris- og indeksregulering (Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks  - Totalindeksen), uten forvarsel med virkning fra 1. januar.  

1.2.6 Ved manglende eller sen betaling må Kvist vurdere å stanse eller begrense videre leveranse av Skytjenesten, kreve lovbestemt forsinkelsesrente og sende ubetalte fakturaer til inkasso.  

1.3 Kommunikasjon og varsler

1.3.1 Generell informasjon om Skytjenesten, som informasjon om nye funksjoner, prisendringer eller planlagt vedlikehold, vil bli levert i Skytjenesten, på Kvist sine nettsider eller per epost. Varsler av særlig betydning vil bli sendt til Kundens primære epostadresse.  

1.3.2 Kunden er ansvarlig for å gi Kvist til enhver tid oppdatert kontaktinformasjon. Alle meldinger anses som levert og gjeldende umiddelbart, når de er sendt eller lagt ut av Kvist.  

1.4 Skytjenesten

1.4.1 Kunden kjøper en Bruksrett til Skytjenesten, som gjøres tilgjengelig på nett av Kvist. Ved kjøp av en Bruksrett får Kunden tilgang til og rett til å bruke Skytjenesten i henhold til disse Brukervilkårene.  

1.4.2 Kvist gir driftssupport vederlagsfritt, feks. i forbindelse med kontoproblemer eller feil i Skytjenesten. Øvrig support, som brukeropplæring, kan kjøpes separat.  

1.4.3 Skytjenesten leveres «som den er» som en standard tjeneste. Skytjenesten er ikke betinget av, eller knyttet til noen bestemt versjon eller funksjonalitet på noe bestemt tidspunkt. Kunden kan bruke Skytjenesten på nett slik den tilbys til enhver tid.  

1.4.4 Kvist forbeholder seg retten til å foreta forbedringer, legge til, endre eller fjerne funksjonalitet, eller utbedre feil eller utelatelser i enhver del av Skytjenesten etter eget skjønn og uten forpliktelse eller ansvar som følge av det. Hvis en slik modifisering mot formodning deaktiverer eller fjerner funksjonalitet som utgjør en betydelig del av Skytjenesten permanent, eller i en periode på mer enn to måneder, har Kunden rett til å si opp abonnementet og motta en forholdsmessig refusjon av forhåndsbetalte Avgifter.

1.4.5 Kvist forbeholder seg retten til å avvikle Skytjenesten eller tilgjengeligheten av den i et bestemt marked, med 12 måneders varsel, med mindre avviklingen skyldes force majeure-hendelser, der en kortere frist kan gjelde.

1.4.6 Skytjenesten eller enkelte moduler kan være underlagt tilleggsvilkår eller restriksjoner. Dette er spesifisert i Ordrebekreftelsen.  

2. BRUKSRETT

2.1.1 Kunden gis en ikke-eksklusiv, tilbakekallelig og oppsigbar rett til tilgang og bruk av Skytjenesten, begrenset til Kundens interne forretningsmål og i samsvar med Brukervilkårene.  

2.1.2 Bruksretten kan ikke under noen omstendighet overføres til eller tildeles noen annen enhet, helt eller delvis, uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra Kvist i det enkelte tilfellet. Dette skal ikke urimelig holdes tilbake.​  

2.1.3 Brukerkontoer administreres av Kunden og er Kundens ansvar. Alle brukerkontoer er for navngitte enkeltindivider. Kunden kan tildele Brukerkontoer til tredjepartsindivider som utfører handlinger på vegne av og til fordel for Kunden, som Kundens revisor, konsulent og lignende.

2.1.4. Kunden er eneansvarlig for all bruk av Skytjenesten, inkludert handlinger av Brukere eller integrerte applikasjoner. Kunden er eneansvarlig for innholdet og lovligheten av data, og skal ikke overføre eller behandle skadelig kode, data eller lignende i eller med Skytjenesten, eller bruke Skytjenesten til ulovlige, ondsinnede eller skadelige formål.

2.1.5 Kunden er selv ansvarlig for å betale aktuelle lisensgebyrer og andre avgifter til eier av standarden Skytjenesten benyttes for å etterleve. Dersom en kunde eksempelvis skal sertifiseres etter BREEAM-NOR eller BREEAM In-use er Kunden selv ansvarlig for å betale pålagte gebyrer fra Grønn Byggallianse og BRE, for blant annet bruk av manualen.  

3. DATABEHANDLERAVTALE

Åpenhet og ansvarlighet er viktig for Kvist. Informasjon og øvrige detaljer om hvordan Kvist behandler persondata i vår Skytjeneste og på vår nettside vil til enhver tid være tilgjengelig på https://kvistsolutions.com/privacy-policy.

3.1 Kundedata

3.1.1 Kunden er Behandlingsansvarlig for all Kundedata, og samtykker og/eller garanterer:  

 • Kunden gir herved Kvist rettighet til å behandle Kundedata på vegne av Kunden, kun for det formål og i den grad det er nødvendig for å levere Skytjenesten, i samsvar med og for å oppfylle Brukervilkårene og gjeldende personvernlov;
 • Kunden er eieren av eller har på annen måte rett til å overføre Kundedata, inkludert persondata til Skytjenesten for behandling, og Kunden har ansvaret for nøyaktigheten, integriteten, innholdet, påliteligheten og lovligheten av slik Data, inkludert bruken av den.

3.1.2 Kvist er Databehandler for Kundedata, og samtykker og/eller garanterer:

 • Å overholde råd og direktiver fra de relevante tilsynsmyndigheter;
 • Sikkerhetstiltak for å beskytte Dataen mot tap og uautorisert behandling, sikre konfidensialiteten, integriteten og tilgjengeligheten av Dataene, i henhold til et sikkerhetsnivå som er hensiktsmessig for den risikoen som er forbundet med behandlingen;
 • Å informere Kunden uten unødig opphold etter å ha blitt oppmerksom på brudd på Personopplysningssikkerheten, eller om Databehandling hos Kunden etter Kvist sin oppfatning bryter gjeldende lov;
 • Å varsle Kunden om enhver forespørsel om formidling, innsyn eller utlevering av Data, med mindre Kvist er rettslig forhindret fra å gjøre det. Kvist vil ikke svare på slike forespørsler med mindre Kunden har autorisert det. Kvist vil kun formidle Kundedata til offentlige myndigheter i forbindelse med overholdelse av rettslig bindende pålegg, som en rettslig kjennelse eller ransakelsesordre;
 • Å ikke publisere noen kommentar, uttalelse eller lignende som er gitt av en Kunde eller Bruker uten forhåndsgodkjenning.​

3.2 Bruksdata

3.2.1 Bruksdata er data som genereres av bruken av Skytjenesten, som Kvist kan bruke til å beskytte data og Skytjenesten, levere, markedsføre, utvikle og opprettholde Skytjenesten og relaterte produkter som spesifiser under. Bruksdata er:  

 • Teknisk informasjon og trafikkdata, som type operativsystem, type nettleser, tastaturspråk og IP-adresse;  
 • Aggregert kunde- eller bruker-genererte data, som varighet av sesjoner, tilbakestilling av passord, og lignende;  
 • Ikke-aggregerte kunde- eller bruker-genererte data, som kontekst og innhold i supportsaker, chat-bokser, sikkerhetslogger, og lignende;  
 • Produksjonsdata. Feks som filer, databaser, eller øvrige opplysninger Kunder har lagt til som en del av bruken av Skytjenesten.  

3.2.2 Dersom Bruksdata inneholder Personopplysninger, som en e-post- eller IP-adresse, eller informasjon om Kunden, som Kundens navn eller organisasjonsnummer, er Kvist Behandlingsansvarlig basert på berettiget interesse, og skal implementere sikkerhetstiltak for å oppnå et nivå av sikkerhet som er egnet i forhold til risikoen ved behandlingen:

 • Kvist anonymiserer slike data ved bruk av visse tekniske prosesser før de behandles for formålene (spesifisert under pkt 3.2.3), slik at dataene ikke lenger inneholder Personopplysninger og Kunden (eller andre enheter, f.eks. kundens kunde) ikke lenger kan identifiseres.
 • Dersom anonymisering ikke lar seg gjøre på grunn av tekniske begrensninger, slik at det er betydelig risiko for gjenidentifisering, eller det ikke er gjennomførbart med tanke på formålet med behandlingen, skal Kvist implementere ytterligere, hensiktsmessige sikkerhetstiltak.

3.2.3 Kvist behandler Bruksdata utelukkende til følgende formål:

 • Forbedring av service og brukeropplevelse, for eksempel ved å analysere aggregerte bruksmønstre, tilby individuelle brukerinnstillinger;
 • Generell markedsføring og visning av aktuell informasjon, for eksempel for komplementerende eller verdiøkende tjenester;
 • Sikkerhet og relaterte formål, for eksempel ved å analysere sesjon- og påloggingsdata, hendelsesregistre og lignende for å forhindre, granske og dokumentere sikkerhetsproblemer og for å forbedre sikkerheten i Skytjenesten.
 • Statistikk og forskning, for eksempel antall poeng/kriterievalg, sertifiseringsnivå eller antall ganger et dokument er revidert gjennom systemene våre, for å kunne vise markedsstatistikk som er relevant for Kunden i Skytjenesten.
 • Etterlevelse. Kvist kan bruke og analysere Bruksdata for å kontrollere etterlevelse av Bruksvilkårene, for eksempel logging av når en Kunde aksepterer Servicevilkårene.
 • Utvikling og testing, for eksempel ved å analysere aggregerte bruksmønstre, tilby data for å utvikle nye teknologier, forbedre brukeropplevelsen, driftstester av nye eller oppdaterte tjenester, eller teknisk gjennomførbarhet.

3.3 Underleverandører

3.3.1 Kvist kan benytte underleverandører for leveransen og utviklingen av Skytjenesten, inkludert behandling av Personopplysninger, og/eller Bruksdata. Kvist vil alltid inngå en databehandleravtale med underleverandører for å oppfylle forpliktelsene som kommer frem av denne avtalen.​

3.3.2 Dersom underleverandørene er lokalisert utenfor EU, er Partene enige i at Kvist er autorisert til å sørge for gyldig rettslig grunnlag for overføringen av Personopplysninger utenfor EU, på vegne av Kunden, ved bruk av godkjente overføringsmekanismer, som f.eks. EU’s standardkontrakter. Kunden autoriserer Kvist til å benytte slik overføringsmekanisme på vegne av Kunden.​

3.4 Sikkerhet

3.4.1 Kvist jobber målrettet med å levere et høyt nivå av sikkerhet i våre Skytjenester, inkludert personopplysninger og personvern. Kvist leverer et egnet sikkerhetsnivå gjennom organisatoriske, tekniske og fysiske sikkerhetstiltak, designet for å sikre konfidensialiteten, integriteten, tilgjengeligheten og motstandsdyktigheten til Skytjenesten, og Dataen som behandles.

4. ØVRIGE VILKÅR

4.1 Immaterielle rettigheter

4.1.1 Kvist er ene-eier av Skytjenesten. Skytjenesten og immaterielle rettigheter er beskyttet av opphavsrett, åndsverksloven og andre lover og traktater. Varemerker, produktnavn, selskapsnavn eller logoer oppgitt i (eller i forbindelse med) Skytjenesten, tilhører deres respektive eiere.

4.1.2 Komponenter fra en tredjepart levert av Kvist som en del av Skytjenesten, omfattes av Brukervilkårene, med mindre Kvist har tilgjengeliggjort separate vilkår for tredjepartskomponenten som i så fall skal ha forrang. Hvis tredjepartskomponenten er åpen kildekode, skal ikke Skytjenesten (bortsett fra tredjepartskomponenten) anses for å være åpen kildekode eller offentlig tilgjengelig tjeneste.  

4.1.3 Ved krenkelse av immaterielle rettigheter, kan Kvist og dets lisensgivere iverksette alle rimelige tiltak for å beskytte sine interesser som tillat ved lov.  

4.1.4 Kunden (eller Kundenes Klienter) er ene-eier av Kundedataen, inkludert enhver immateriell eiendom tilknyttet Kundedataen.  

4.2 Garanti

4.2.1 Kvist vil benytte rimelige tiltak for å sørge for at Skytjenesten fungerer vesentlig som beskrevet i Ordrebekreftelsen under Abonnementsperioden, forutsatt at den er riktig konfigurert (inkludert Kundens valg av nettleser). Kunden og Kvist er enige i at Skytjenesten og levering av denne ikke vil være helt fri for feil og at forbedring av Skytjenesten er en kontinuerlig prosess. ​4.2.2 Kvist garanterer ikke at Skytjenesten vil oppfylle Kundens krav, fungere riktig med Kundens valg av utstyr, systemer eller innstillinger, oppsett, konfigurasjon, modifikasjoner, tilpasninger, programtillegg eller integrasjoner som ikke er utført eller kontrollert av Kvist. Kvist er ikke ansvarlig for Internett, Internett-tjenesteleverandører eller for Kundens Internett-forbindelse.​ 4.2.3 Hvis Skytjenesten ikke fungerer i samsvar med den begrensede garantien spesifisert i denne seksjon, skal Kvist korrigere bekreftede feil eller mangler i Skytjenesten for egen regning. “Bekreftede feil eller mangler” betyr feil eller mangler som kan reproduseres av Kvist og/eller bekreftes gjennom Kvist sine supportkanaler. Kvist kan velge å erstatte Skytjenesten eller funksjonaliteten i stedet for å utføre en korrigering.​ 4.2.4 Hvis den bekreftede feilen eller mangelen er av vesentlig omfang, som betyr at Kundens evne til å bruke Skytjenesten blir vesentlig redusert, og Kvist ikke utbedrer bekreftede feil eller mangler eller erstatter Skytjenesten innen en rimelig tidsperiode, kan Kunden si opp Bruksretten. I så fall har Kunden rett til en forholdsmessig refusjon for alle Avgifter for gjenværende Abonnementsperiode for den berørte Skytjenesten, fra og med måneden etter verifisering av Kvist av feilen eller mangelen.​ 4.2.5 Bortsett fra det som uttrykkelig fremgår her, skal ikke Kunden ha rett til å reise andre eller ytterligere krav mot Kvist.​ 4.2.6 Lenker til nettsteder som ikke eies eller kontrolleres av Kvist som vises i Skytjenesten eller relaterte nettsider eller dokumentasjon, er gitt av service- og bekvemmelighetshensyn. Kvist er ikke ansvarlig for slike nettsteder.

4.3 Ansvar

4.3.1 Kvist er ikke ansvarlig for Kundedata, inkludert innhold, eierskap og legitimitet, eller for Bruk eller andre aktiviteter utført på Kundedata av Kunden eller på vegne av Kunden, eller på annen måte utenfor Kvist sin kontroll.​

4.3.2 Totalt akkumulert ansvar (inkludert eventuelle refusjoner og kompensasjoner for direkte tap og kostnader) under Abonnementsperioden for Skytjenesten skal totalt ikke overstige et beløp tilsvarende 12 måneders Avgifter for den berørte Skytjenesten.​

4.3.3 Verken Kvist eller Kunden skal være ansvarlige for noen forsinkelse eller forsømt ytelse som oppstår av eller i forbindelse med force majeure, og andre hendelser som på lignende måte ligger utenfor Kvists eller Kundens kontroll.

4.3.4 Hvis lovgivning, direktiver eller forskrifter som gjelder for Skytjenesten eller leveringen av denne endres, eller ny lovgivning eller nye forskrifter vedtas etter at Skytjenesten er gjort tilgjengelige på markedet, som forhindrer at Kvist oppfyller Kundens sine forpliktelser i henhold til Bruksvilkårene, og/ eller som krever suspensjon av Skytjenesten, helt eller delvis, i en tidsbegrenset periode eller i en ubestemt periode, skal dette anses for å være force majeure.​

4.3.5 Selv om Kvist vil utvise varsomhet i å sørge for sikker overføring av informasjon mellom Kunden og Skytjenestene, erkjenner Kunden at Internett er et åpent system, og at Kvist ikke kan og ikke garanterer at tredjeparter ikke kan eller vil avskjære eller endre Data. Kvist påtar seg ikke ansvar for slikt misbruk, videreformidling eller tap av Data.

4.4 Oppsigelse

4.4.1 Oppsigelse fra Kunden: Kunden kan si opp kundeforholdet uten å oppgi noen grunn og når som helst i henhold til vilkårene spesifisert i Ordrebekreftelsen. Vilkår kan variere fra modul til modul.​

4.4.2 Oppsigelse fra Kvist: Dersom Kvist bekrefter eller mistenker på rimelig grunnlag at Kunden har eller vil misligholde sine forpliktelser under Bruksvilkårene, eller Kunden går konkurs eller blir insolvent, kan Kvist suspendere Kundens tilgang til Skytjenesten eller begrense Kundens tilgang til skrivebeskyttet tilgang, frem til saken er løst. Kvist skal gi Kunden rimelig tid til å svare før tilgang suspenderes eller begrenses. Hvis ikke situasjonen løses innen rimelig tid, forbeholder Kvist seg retten til å si opp Kundens bruksrett til Skytjenesten, og dermed terminere kundeforholdet. Kvist kan etter eget skjønn velge å si opp Kundens rett til bruk av Skytjenesten med umiddelbar virkning dersom Kunden misligholder Bruksvilkårene i vesentlig grad.​

4.4.3 Sletting av data: Ved oppsigelse av kundeforholdet, eller der Kvist sin rettslige grunnlag for behandling av Dataen utløper, uansett årsak, skal Kvist slette Kundedataene fra sine systemer, med mindre ufravikelige lovbestemmelser krever at Kvist fortsetter å lagre Dataen. I så fall skal Kvist fortsette å ivareta sikkerheten for dataen slik det fremgår av Bruksvilkårene. Når Kundedataene er slettet, skal Kvist ikke ha flere forpliktelser overfor Kunden vedrørende Kundedataene.​

4.4.4 Retur av data: Kunden kan be om at Kundedataene returneres ikke senere enn 30 dager etter oppsigelse. Hvis mer enn 30 dager har gått, kan dataen ha blitt ugjenkallelig slettet. Kvist skal returnere Kundedataene i et format, tidspunkt og leveringsmetode som fastsatt av Kvist. Formatet, tiden og metoden for returnering av dataene kan variere fra modul til modul.

4.5 Jurisdiksjon og tvisteløsning

4.5.1 Partenes rettigheter og forpliktelser skal i sin helhet reguleres av den nasjonale lovgivning som gjelder for Kvist, Kunden har inngått denne avtalen uten hensyn til bestemmelser om lovvalg. Hvis det oppstår en tvist som følge av eller i forbindelse med Bruksvilkårene eller bruken av Skytjenesten, skal Partene forsøke å løse tvisten ved minnelige forhandlinger. Dersom tvisten ikke kan løses på nevnte måte, skal den henvises til Oslo Tingrett.  

4.5.2 Partene er enige i at de ikke skal reise krav som oppstår fra eller i forbindelse med Bruksvilkårene når det har gått mer enn ett år etter oppsigelse.

Versjon 1.2 - 25.04.2024