End User License Agreement

1. Generelle vilkår

1.1 Bestilling

1.1.1. Kunden har bestilt Tjeneste fra Kvist Solutions AS gjennom en Bestilling. Kunden kan bestille Tjeneste direkte fra Kvist Solutions AS, fra dets nettsider eller gjennom en Partner. ​

1.1.2. Disse Bruksvilkårene er standardvilkår som regulerer bruken av Tjenesten. Vennligst les nøye gjennom disse vilkårene. Ved å foreta en Bestilling, ved å signere, klikke på “Jeg godkjenner” eller lignende på en hvilken som helst presentasjon av Bruksvilkårene, i Tjenesten, bekreftelses-e-post eller annet ordreskjema, inngår Kunden i en juridisk bindende kontrakt med Kvist Solutions AS. Kun individer med de nødvendige rettigheter hos Kunden kan gjøre det. Hvis du ikke er enig i Bruksvilkårene, eller ikke har den nødvendige autorisasjon fra bedriften din til å foreta en Bestilling, må du ikke benytte deg av Tjenesten, foreta en Bestilling, eller godkjenne eller signere Bruksvilkårene, da det utgjør en bindende juridisk avtale på vegne av din bedrift. En juridisk bindende avtale mellom din bedrift og Kvist Solutions AS vil bli inngått hvis og når Kvist Solutions AS utsteder en Ordrebekreftelse. En egen prosedyre gjelder for Prøvekunder.  Ved bestilling av Tjeneste, vil Ordrebekreftelsen endre eventuell eksisterende avtalen til å inkludere den nye Tjenesten.​

1.1.3. Bruksvilkårene regulerer et vidt spekter av tjenester fra Kvist Solutions AS.
Følgende informasjon vises på Ordrebekreftelsen, avhengig av hvilken Tjeneste Kunden har bestilt.​

1. Navnet på Kvist Solutions AS-selskapet som Kunden inngår kontrakt med.
2. Hvilken Tjeneste, inkludert Brukere og Moduler, Kunden har Bestilt.
3. Avgift for Tjenesten som er Bestilt.
4. Informasjon om hvordan Kunden kan si opp abonnement for enkeltvis Tjeneste, og kundeforholdet med Kvist Solutions AS.
5. Eventuelle tilleggsvilkår og informasjon som kan være gjeldende, som informasjon om Tjeneste- spesifikke status sider, eller som avtalt mellom.

1, 2 og 3 fremkommer også på fakturaen.​

1.1.4. Med mindre annet er spesifikt avtalt skriftlig, utgjør Bruksvilkårene og Ordrebekreftelsen (inkludert eventuelle tilleggsvilkår) hele avtalen mellom Kunden og Kvist Solutions AS som gjelder Tjenesten. Kjøpet av andre tjenester fra Kvist Solutions AS eller en Partner, som opplæring, implementering eller tilpasning, dekkes ikke av Bruksvilkårene.​

1.1.5. Kvist Solutions AS kan endre Bruksvilkårene ved behov. Bruksvilkårene inkluderer alltid datoen for forrige oppdatering. Slike endringer vil bli varslet minst 30 dager på forhånd. Dersom Kunden ikke aksepterer endringer i Bruksvilkårene, kan Kunden si opp og be om en forholdsmessig refusjon for Avgifter som er betalt på forskudd for perioden etter oppsigelsesdatoen for den aktuelle Tjenesten.

1.2 Pris

1.2.1. Pris for Tjenesten er i henhold til de til enhver tid gjeldende prislistene fra Kvist Solutions AS, som publisert på nett eller gjort tilgjengelig på annen måte fra Kvist Solutions AS. ​

1.2.2. Med mindre annet er eksplisitt uttrykt i prislisten eller avtalt skriftlig, forfaller alle Avgifter ved forfall og kan ikke refunderes. Det er ingen refusjon for ubrukte transaksjoner, Brukere, Tjeneste eller resterende dager i Abonnementsperioder, med mindre tilgjengeligheten av Tjenesten er betydelig begrenset eller redusert av årsaker som utelukkende kan tilskrives Kvist Solutions AS. I slike tilfeller kan Kvist Solutions AS, etter skjønn, og som eneste middel for Kunden, tilby Kunden en rimelig refusjon for Avgifter som har akkumulert under perioden med redusert tilgjengelighet.

​1.2.3. Avgifter er eks. alle skatter og avgifter. Med mindre annet er eksplisitt avtalt, legger Kvist Solutions AS til eventuelle gjeldende merverdiavgift til fakturaen.​

1.2.4. Kvist Solutions AS forbeholder seg retten til å endre pris, med 1 måneds varsel der en underleverandør har økt prisen overfor Kvist Solutions AS, og å øke prisene årlig for å ta høyde for generelle pris- og kostnadsøkninger.​

1.2.5. Kunden forplikter seg til å betale alle Avgifter for bruk av tjenesten før forfall. Kvist Solutions AS vil ved mislighold gå i dialog med kunden. Dersom mislighold ikke bringes i orden, må Kvist Solutions AS vurdere å stanse videre leveranse av Tjenesten, samt inndrive alle utestående fordringer og eventuelle kontraktsfestede Avgifter frem i tid. Norsk lov regulerer rentesatser og verneting.

1.3 Meldinger

1.3.1. Generelle meldinger og informasjon om Tjenesten, som informasjon om nye funksjoner, prisendringer eller planlagt vedlikehold, vil bli levert i Tjenesten, på Programvarens nettsider, nettsamfunn eller per e-post.

​1.3.2. Meldinger vedrørende Kundens Tjeneste, inkludert Ordrebekreftelser, eller annen informasjon av særlig betydning, f.eks. relatert til sikkerhet eller personvern, vil bli sendt til Kundens primære e-postadresse.​

1.3.3. Kunden er ansvarlig for å gi Kvist Solutions AS til enhver tid oppdatert kontaktinformasjon, inkludert en primær e-postadresse.​1.3.4. Alle meldinger anses som levert når de er sendt eller lagt ut av Kvist Solutions AS.
Alle meldinger er effektive umiddelbart med mindre annet er oppgitt i meldingen.

1.4 Tjeneste

1.4.1. Kunden kjøper en bruksrett til Tjenesten som den gjøres tilgjengelige på nett av Kvist Solutions AS. Ved kjøp av en bruksrett, får Kunden tilgang til og rett til å bruke Tjenesten i henhold til disse Bruksvilkårene.​

1.4.2. Kvist Solutions AS vil gi driftssupport vederlagsfritt, for eksempel i forbindelse med påloggings- eller kontoproblemer, eller feil i Tjenesten. Ytterligere support, som brukeropplæring, kan kjøpes separat fra Kvist Solutions AS eller en Partner.​

1.4.3. Tjenesten leveres «som den er» som standard Tjeneste. Tjenesten er ikke betinget av, eller knyttet til noen bestemt versjon eller funksjonalitet på noe bestemt tidspunkt, eller noen publikasjoner, materialer eller kommentarer som er utgitt av eller på vegne av Kvist Solutions AS, eller andre enheter. Kunden kan bruke Tjeneste på nett slik den tilbys til enhver tid. ​

1.4.4. Kvist Solutions AS forbeholder seg retten til å foreta forbedringer, legge til, endre eller fjerne funksjonalitet, eller utbedre feil eller utelatelser i enhver del av Tjenesten etter eget skjønn og uten forpliktelse eller ansvar som følge av det. Hvis en slik modifisering mot formodning deaktiverer eller fjerner funksjonalitet som utgjør en betydelig del av Tjenesten permanent, eller i en periode på mer enn to måneder, har Kunden rett til å si opp abonnementet for den berørte Tjenesten og motta en forholdsmessig refusjon for Avgifter betalt på forhånd for den berørte Tjenesten.​

1.4.5. Kvist Solutions AS forbeholder seg retten til å avvikle Tjenesten eller tilgjengeligheten av den i et bestemt marked, med 12 måneders varsel. Kunden skal ha rett til en forholdsmessig refusjon for Avgifter betalt på forskudd for perioden etter datoen for opphør av den berørte Tjenesten, skal slutte å bruke Tjenesten etter datoen for avvikling av den berørte Tjenesten, og skal ikke ha rett til å stille ytterligere krav mot Kvist Solutions AS.​

1.4.6. Enkelte Programvarer eller deler av Tjeneste kan være underlagt tilleggsvilkår eller -restriksjoner (som f.eks. begrensning på lagringsplass, antall transaksjoner eller bilag) eller kreve registrering på nettsider (for eksempel for bruken av en betalingstjeneste). Dette er spesifisert i Ordrebekreftelsen.

2. Bruksrett

2.1 Kunde

2.1.1 Kunden gis en begrenset, ikke-eksklusiv, tilbakekallelig og oppsigbar rett til tilgang til og Bruk av Tjenesten, begrenset til Kundens interne forretningsformål og i samsvar med Bruksvilkårene.​

2.1.2. For avklaring og uten å begrense generaliteten av overnevnte: “interne forretningsformål” betyr operasjoner og aktiviteter utelukkende knyttet til Kundens egen bedrift, som er beskrevet i avtalen og begrenset til Norge. Avtalen skal ikke under noen omstendighet tolkes dithen at Kunden kan fungere som tjenesteleverandør eller lignende, eller bruke Tjenesten i eller for noen enhet der Kunden eier mindre enn 51 %.​

2.1.3. Bruksretten kan ikke under noen omstendighet overføres til eller tildeles noen enhet, helt eller delvis (inkludert, men ikke begrenset til fusjoner og fisjoner, konkurs, endring av eierskap eller kontroll, eller til tilknyttede parter) uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra Kvist Solutions AS i det enkelte tilfellet, som ikke urimelig skal holdes tilbake.​

2.1.4. Kunden er eneansvarlig for all Bruk av Tjenesten, inkludert handlinger av Brukere og administrasjon av Brukere, og tilganger eller integreringer av tredjeparter og Integrerte Applikasjoner. Kunden er eneansvarlig for innholdet og lovligheten av data, og skal ikke overføre eller behandle skadelig kode, data eller lignende (for eksempel virus) i eller med Tjenesten, eller bruke Tjenesten til ulovlige, ondsinnede eller skadelige formål.

​2.1.5. Brukere administreres av Kunden og er Kundens ansvar. Brukere må ha de nødvendige rettighetene fra Kunden til å Bruke Tjenesten. Alle Brukerkontoer er for navngitte enkeltindivider. For avklaring: Kunden tildele Brukerkontoer til tredjepartsindivider som utfører handlinger på vegne av og til fordel for Kunden, som Kundens regnskapsfører, revisor, konsulent og lignende.

2.1.6 Kunde er ansvarlig for å betale lisensgebyr og eventuelle andre gebyrer til eier av standarden som prosjektet skal sertifiseres etter. Dersom kunde eksempelvis skal sertifiseres etter BREEAM er kunde ansvarlig for å betale pålagte gebyrer fra Grønn Byggallianse og BRE, for bruk av manualen.

2.2 Prøvekunde

2.2.1. Kunden gis en begrenset, ikke-eksklusiv, tilbakekallelig og oppsigbar rett til tilgang til Bruk av Tjenesten Kunden har registrert seg for en prøvekonto for, for en begrenset tidsperiode, utelukkende for det formål å evaluere Programvarens egnethet for Kundens interne forretningsformål og i samsvar med Bruksvilkårene.​

2.2.2 Prøveperioden starter fra det tidspunktet Kunden aksepterer Bruksvilkårene. Varigheten av prøveperioder kan variere.​

2.2.3 Kundedata som behandles i Tjenesten under prøveperioden, blir slettet fra Kvist Solutions AS sine systemer etter prøveperioden, med mindre det avtales at dataen kan overføres til en ordinær kundekonto dersom Kunden velger å kjøpe en ordinær bruksrett til Tjenesten.

3. Databehandleravtale

3.1 Kvist Solutions AS

3.1.1 Åpenhet og ansvarlighet er viktig for Kvist Solutions AS. Informasjon og detaljer om hvordan Kvist Solutions AS behandler persondata i vår Tjeneste er i vår personvernerklæring.
Kvist Solutions AS kan kontaktes på dpo@kvistsolutions.com ved spørsmål.

3.2 Kundedata

3.2.1 Kunden er Behandlingsansvarlig for all Kundedata, og samtykker i og/eller garanterer, som gjeldende, at:
- Kunden instruerer herved Kvist Solutions AS til å Behandle Kundedataen kun på vegne av Kunden, og kun for det formål og i den grad det er nødvendig for å levere Tjenesten på en sikker og profesjonell måte, i samsvar med og for å oppfylle Bruksvilkårene og gjeldende personvernlov;
- Kunden er eieren av eller har på annen måte rett til å overføre Kundedata, inkludert persondata, til Tjenesten for behandling, og at Kunden har ansvaret for nøyaktigheten, integriteten, innholdet, påliteligheten og lovligheten av slike Data, inkludert Bruken av dem;
- Databehandlingen, der det er aktuelt, er varslet til de aktuelle tilsynsmyndighetene og/eller den Registrerte; og at databehandlingen ikke utgjør brudd på gjeldende lovbestemmelser;
- Det er Kundens plikt som Behandlingsansvarlig å varsle, i den grad det er påkrevd av gjeldende lov, gjeldende tilsynsmyndigheter og/eller den Registrerte ved Brudd på personopplysningssikkerheten.

​​3.2.2. Kvist Solutions AS er Databehandler for Kundedata, og samtykker i og/eller garanterer, som gjeldende:
- å overholde råd og direktiver fra de relevante tilsynsmyndighetene.
- at Kvist Solutions AS har implementert tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte Dataen mot tap og uautorisert behandling, sikre konfidensialiteten, integriteten og tilgjengeligheten av Dataene, og at disse tiltakene utgjør sikkerhetsnivå som er hensiktsmessig for den risikoen som er forbundet med behandlingen, med hensyn til tilgjengelig teknologi og gjennomføringskostnadene;
- at Kvist Solutions AS skal informere Kunden uten unødig opphold etter å ha blitt oppmerksom på Brudd på personopplysningssikkerheten med rimelig grad av sikkerhet.
- at Kvist Solutions AS skal, etter å ha blitt oppmerksom på det, varsle Kunden uten unødig opphold, om instruksjoner eller annen Databehandling hos Kunden som etter Kvist Solutions ASs oppfatning bryter gjeldende lov.
- at Kvist Solutions AS, innenfor sine forpliktelser som Databehandler under gjeldende personopplysningslov, skal bistå Kunden i sin rolle som Behandlingsansvarlig, ved hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak, så langt det er mulig og med hensyn til Behandlingens art og informasjonen tilgjengelig for Kvist Solutions AS, herunder bistå Kunden med å besvare forespørsler i forbindelse med utøvelse av den Registrertes rettigheter, og ved gi informasjon som er nødvendig for å vise samsvar med gjeldende personopplysningslov. Kvist Solutions AS forbeholder seg retten til å fakturere sine standardsatser for slik assistanse.
- at når Kvist Solutions ASs rettslige grunnlag for behandling av Kundedata utløper, uansett årsak, for eksempel avslutning av kundeforholdet, skal Kvist Solutions AS slette Kundens data fra systemene, med mindre lovbestemmelser krever fortsatt lagring av dataen av Kvist Solutions AS.
- at Kvist Solutions AS skal varsle Kunden om enhver forespørsel om formidling, innsyn eller utlevering av data som er mottatt direkte fra den Registrerte, og fra offentlige myndigheter, med mindre Kvist Solutions AS er rettslig forhindret fra å gjøre det. Kvist Solutions AS vil ikke svare på slike forespørsler med mindre Kunden har autorisert det. Kvist Solutions AS vil kun formidle Kundedata til offentlige myndigheter i forbindelse med overholdelse av rettslig bindende pålegg, som en rettslig kjennelse eller ransakelsesordre;
- at Kvist Solutions AS ikke vil publisere noen kommentar, uttalelse eller lignende som er gitt av en Kunde eller Bruker uten forhåndsgodkjenning.​

3.3 Bruksdata

3.3.1. Bruksdata er data som genereres av bruken av Tjenesten, som Kvist Solutions AS kan bruke til å beskytte Data og Tjenesten, levere, markedsføre, utvikle og opprettholde Tjenesten og relaterte produkter og tjenester som spesifisert under.  

Bruksdata er:
- Teknisk informasjon og trafikkdata, som type operativsystem, type nettleser, tastaturspråk og IP-adresse;
- Aggregert kunde- eller bruker-genererte data, som varighet av sesjoner,    tilbakestilling av passord, og lignende;
- Ikke-aggregerte kunde- eller bruker-genererte data, som kontekst og innhold i support- saker, chat-bokser,  sikkerhetslogger, og lignende, og;
- Begrenset produksjonsdata, som bilder, filer eller databaser fra Kundedata i visse omstendigheter, og underlagt strenge sikkerhetstiltak.​

3.3.2 Persondata: Dersom Bruksdata inneholder Personopplysninger, som en e-post- eller IP- adresse, eller informasjon om Kunden, som kundens navn eller organisasjonsnummer, er Kvist Solutions AS Behandlingsansvarlig basert på berettiget interesse, og skal implementere tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å oppnå et nivå av sikkerhet som er egnet i forhold til risikoen ved behandlingen:

Kvist Solutions AS anonymiserer slike data ved bruk av visse tekniske prosesser før de behandles for formålene spesifisert under, slik at dataene ikke lenger inneholder Personopplysninger og Kunden (eller andre enheter, f.eks. kundens kunde) ikke lenger kan identifiseres.

Dersom anonymisering ikke lar seg gjøre på grunn av tekniske begrensninger, slik at det er betydelig risiko for gjenidentifisering, eller det ikke er gjennomførbart med tanke på formålet med behandlingen, skal Kvist Solutions AS implementere ytterligere, hensiktsmessige sikkerhetstiltak.

3.3.3. Begrenset produksjonsdata er begrenset i hvert tilfelle i forhold til omfang, tilgang og tid, og underlagt hensiktsmessige sikkerhetstiltak.
Begrenset produksjonsdata brukes kun til følgende formål:
- Forbedring av service og brukeropplevelse
- Utvikling og testing
- Statistikk og forskning
- Sikkerhet og relaterte formål​

3.3.4. Kvist Solutions AS behandler Bruksdata utelukkende til følgende formål:
- Forbedring av service og brukeropplevelse, for eksempel ved å analysere aggregerte bruksmønstre, tilby individuelle brukerinnstillinger eller som skissert for begrenset produksjonsdata over.
- Generell markedsføring og visning av aktuell informasjon, for eksempel for komplementerende eller verdiøkende tjenester, for ikke å markedsføre Tjeneste Kunden allerede benytter, og gi relevante markedsoppdateringer eller informasjon.
- Sikkerhet og relaterte formål, for eksempel ved å analysere sesjon- og påloggingsdata (inkludert i sanntid), hendelsesregistre og lignende for å forhindre, granske og dokumentere sikkerhetsproblemer og hendelser (som Brudd på personopplysningssikkerheten, svindel og forskjellige typer hacking) og for å forbedre sikkerheten i Tjenesten.
- Statistikk og forskning, for eksempel antall fakturaer som går gjennom systemene våre, inkludert bruk av aggregert og anonym statistikk i generell markedsføring, og i forbindelse med komplementerende Tjeneste eller tjenester, som f.eks. å kunne vise markedsstatistikk som er relevant for Kunden i Tjenesten.
- Etterlevelse. Kvist Solutions AS kan bruke og analysere Bruksdata for å kontrollere etterlevelse av Bruksvilkårene, for eksempel logging av når en Kunde aksepterer Servicevilkårene.
- Utvikling og testing, for eksempel ved å analysere aggregerte bruksmønstre, tilby data for å utvikle nye teknologier (som f.eks. skissert for begrenset produksjonsdata over), forbedre brukeropplevelsen, driftstester av nye eller oppdaterte tjenester, eller teknisk gjennomførbarhet.

3.4 Underleverandører

3.4.1. Kvist Solutions AS kan benytte tredjeparts-underleverandører for leveransen og   utviklingen av Tjenesten, inkludert behandling av Personopplysninger, og/eller Bruksdata. Kvist Solutions AS vil alltid inngå en databehandleravtale med underleverandører for å oppfylle forpliktelsene som kommer frem av denne avtalen.​

3.4.2. Dersom underleverandørene er lokalisert utenfor EU, er Partene enige i at Kvist Solutions AS er autorisert til å sørge for gyldig rettslig grunnlag for overføringen av Personopplysninger utenfor EU på vegne av Kunden ved bruk av godkjente overføringsmekanismer, som f.eks. EU’s standardkontrakter. Kunden autoriserer Kvist Solutions AS til å benytte slik overføringsmekanisme på vegne av Kunden.​

3.4.3. Kvist Solutions AS vil informere Kunden om planlagte endringer av underleverandører på forhånd.

3.5 Sikkerhet

3.5.1 Kvist Solutions AS jobber målrettet med å levere et høyt nivå av sikkerhet i vår Tjeneste, inkludert med hensyn til personopplysninger og personvern. Kvist Solutions AS leverer et egnet sikkerhetsnivå gjennom organisatoriske, tekniske og fysiske sikkerhetstiltak, designet for å sikre konfidensialiteten, integriteten, tilgjengeligheten og motstandsdyktigheten til Tjenesten, og Dataen som behandles i Tjenesten.

4. Støttende vilkår

4.1 Immaterialle rettigheter

4.1.1. Kvist Solutions AS er ene-eier av Tjenesten. Tjenesten og immaterielle rettigheter er beskyttet av opphavsrett, åndsverksloven og andre lover og traktater. Varemerker, produktnavn, selskapsnavn eller logoer oppgitt i Tjenesten eller i forbindelse med Tjenesten, tilhører deres respektive eiere.

​4.1.2. Når Tjeneste eller annet åndsverk fra en tredjepart leveres av Kvist Solutions AS som en del av eller i forbindelse med Tjenesten (“Tredjepartskomponenter”), omfattes slik Tjeneste eller åndsverk av Bruksvilkårene med mindre separate vilkår er levert av Kvist Solutions AS. Hvis det er konflikt mellom lisensvilkårene til en tredjepartskomponent og Bruksvilkårene, skal lisensvilkårene til tredjepartskomponenten gjelde for tredjepartskomponenten. Hvis Tredjepartskomponenten er åpen kildekode Tjeneste, skal ikke Tjenesten under noen omstendighet - bortsett fra Tredjepartskomponenten - anses for å være åpen kildekode eller offentlig tilgjengelig Tjeneste. Der en Tredjepartskomponent krever at Kvist Solutions AS oppgir lisensvilkårene og/eller kildekoden for Tredjepartskomponenten, er dette tilgjengelig i “Om-boksen” i Tjenesten.​

4.1.3. Ved krenkelse eller overtredelse av immaterielle rettigheter, kan Kvist Solutions AS eller Kvist Solutions AS lisensgivere iverksette alle rimelige tiltak for å beskytte sine proprietære og kommersielle interesser, herunder enhver beføyelse som følger av loven.​4.1.4. Kunden (eller Kundens Klienter, som gjeldende) er ene-eier av Kundedataen, inkludert enhver immateriell eiendom tilknyttet Kundedataen, og/eller Integrerte applikasjoner.

4.2 Garanti

4.2.1. Kvist Solutions AS vil benytte kommersielt rimelige tiltak for å sørge for at Tjenesten fungerer vesentlig som beskrevet i Programvaredokumentasjonen under Abonnementsperioden, forutsatt at den er riktig konfigurert (inkludert Kundens valg av nettleser). Støttede versjoner kan variere fra Tjeneste til Tjeneste, og er tilgjengelig fra Programvaredokumentasjonen. Kunden og Kvist Solutions AS er enige i at Tjenesten og levering av denne ikke vil være helt fri for feil og at forbedring av Tjenesten er en kontinuerlig prosess.

​4.2.2. Kvist Solutions AS garanterer ikke at Tjenesten vil oppfylle Kundens krav, fungere riktig med Kundens valg av utstyr, systemer eller innstillinger, oppsett, konfigurasjon, modifikasjoner, tilpasninger, programtillegg eller integrasjoner som ikke er utført eller kontrollert av Kvist Solutions AS, eller som levert over Internett, vil være uavbrutt. Kvist Solutions AS er ikke ansvarlig for Internett, Internett- tjenesteleverandører eller for Kundens Internett-forbindelse.​

4.2.3. Hvis Tjenesten ikke fungerer i samsvar med den begrensede garantien spesifisert i denne seksjon, skal Kvist Solutions AS korrigere bekreftede feil eller mangler i Tjenesten for egen regning. “Bekreftede feil eller mangler” betyr feil eller mangler som kan reproduseres av Kvist Solutions AS og/eller bekreftes gjennom Kvist Solutions ASs supportkanaler, og som skjer under Abonnementsperioden. Kvist Solutions AS kan velge å erstatte Tjenesten eller funksjonaliteten i stedet for å utføre en korrigering.​

4.2.4. Hvis den bekreftede feilen eller mangelen er av vesentlig omfang, som betyr at Kundens evne til å bruke Tjenesten blir vesentlig redusert, og Kvist Solutions AS ikke utbedrer bekreftede feil eller mangler eller erstatter Tjenesten innen en rimelig tidsperiode, kan Kunden si opp bruksretten for den berørte Tjenesten. I så fall har Kunden rett til en forholdsmessig refusjon for alle Avgifter for gjenværende Abonnementsperiode for den berørte Tjenesten, fra og med måneden etter verifisering av Kvist Solutions AS av feilen eller mangelen.​

4.2.5. Bortsett fra det som uttrykkelig fremgår her, skal ikke Kunden ha rett til å reise andre eller ytterligere krav mot Kvist Solutions AS.​

4.2.6. Bortsett fra det som uttrykkelig fremgår her, tilbyr verken Kvist Solutions AS eller Kvist Solutions ASs lisensgivere eller leverandører noen garanti, uttrykt eller antydet, inkludert uten begrensning garantier for eiendomsrett, ukrenkelighet, salgbarhet, egnethet for et bestemt formål eller kapasitet for systemintegrering. Ingen andre krav enn de som fremgår spesifikt herav kan fremmes med hensyn til Tjenesten, og Kunden skal ikke basere noen krav på vilkår som ikke uttrykkelig fremgår av Bruksvilkårene.​

4.2.7. Lenker til nettsteder som ikke eies eller kontrolleres av Kvist Solutions AS, som vises i Tjenesten eller relaterte nettsider eller dokumentasjon, er gitt av service- og bekvemmelighetshensyn. Kvist Solutions AS er ikke ansvarlig for slike nettsteder.

4.3 Ansvar

4.3.1. Kvist Solutions AS er ikke ansvarlig for Kundedata, inkludert innhold, eierskap og legitimitet, eller for Bruk eller andre aktiviteter utført på Kundedata av Kunden eller på vegne av Kunden, eller på annen måte utenfor Kvist Solutions ASs kontroll.​

4.3.2. Dersom Kvist Solutions AS holdes ansvarlig for betaling av kompensasjon ved et domstolgodkjent forlik eller rettslig kjennelse, til Kunden som resultat av mislighold av noen av forpliktelsene spesifisert i Bruksvilkårene, skal slik kompensasjon ikke under noen omstendighet inkludere kompensasjon for indirekte eller direkte skader av noe slag som oppstår som følge av eller i forbindelse med slikt mislighold, inkludert, men ikke begrenset til tap av Kundedata, produksjon, inntekt eller fortjeneste eller tredjepartskrav eller statlige sanksjoner, selv hvis Kvist Solutions AS er informert om muligheten for slike skader. Kvist Solutions ASs ansvar under Bruksvilkårene er begrenset til direkte skader, med mindre annet følger av ufravikelige lovbestemmelser, som skader forårsaket av grovt mislighold eller forsett.​

4.3.3. Totalt akkumulert ansvar (inkludert eventuelle refusjoner og kompensasjoner for direkte tap og kostnader) under Abonnementsperioden for Tjenesten skal totalt ikke overstige et beløp tilsvarende 12 måneders Avgifter for den berørte Tjenesten.​

4.3.4. Verken Kvist Solutions AS eller Kunden skal være ansvarlige for noen forsinkelse eller forsømt ytelse som oppstår av eller i forbindelse med force majeure, inkludert jordskjelv, opprør, arbeidstvist, operasjoner og lovgivning som gjelder Internett, og andre hendelser som på lignende måte ligger utenfor Kvist Solutions ASs eller Kundens kontroll. Hvis lovgivning, direktiver eller forskrifter som gjelder for Tjenesten eller leveringen av denne endres, eller ny lovgivning eller nye forskrifter vedtas etter at Tjenesten er gjort tilgjengelige på markedet, som forhindrer at Kvist Solutions AS oppfyller Kundens instruksjoner eller sine forpliktelser i henhold til Bruksvilkårene, og/ eller som krever suspensjon av Tjenesten, helt eller delvis, i en tidsbegrenset periode eller i en ubestemt periode, skal dette anses for å være force majeure.​

4.3.5. Selv om Kvist Solutions AS vil utvise varsomhet i å sørge for sikker overføring av informasjon mellom Kunden og Tjenestene, erkjenner Kunden at Internett er et åpent system, og at Kvist Solutions AS ikke kan og ikke garanterer at tredjeparter ikke kan eller vil avskjære eller endre Data. Kvist Solutions AS påtar seg ikke ansvar for slikt misbruk, videreformidling eller tap av Data.

4.4 Skadesløsholdelse

4.4.1. Kvist Solutions AS skal forsvare Kunden mot eventuelle krav eller rettstvist der en tredjepart hevder at Kundens bruk av Tjenesten i samsvar med Bruksvilkårene er i strid med eller krenker tredjepartens patent, opphavsrett eller annen immateriell rettighet. Kunden skal straks informere Kvist Solutions AS om et slikt krav. Kvist Solutions AS skal holde Kunden skadesløs for all skade tilkjent tredjeparten for krenkelse under et domstol-godkjent forlik eller rettslig kjennelse, inkludert advokatsalærer, forutsatt at Kunden samarbeider med Kvist Solutions AS for Kvist Solutions ASs regning, og gir Kvist Solutions AS full kontroll over den juridiske prosessen og oppgjøret. Kvist Solutions AS kan etter eget skjønn og vurdering (i) endre Tjeneste så den ikke lenger er i konflikt, (ii) erstatte Tjenesten med funksjonelt tilsvarende Tjeneste, (iii) skaffe en lisens for Kundens fortsatte bruk av Tjenesten eller (iv) si opp Kundens rett til bruk av Tjenesten mot en refusjon av Avgifter betalt på forhånd for Abonnementsperioder som varer lengre enn oppsigelsesdatoen. Kunden kan ikke fremsette andre krav som følge av krenkelse av en tredjeparts rettighet.​

4.4.2. Forannevnte skadesløsholdelse skal ikke gjelde hvis Tjenesten har vært brukt i mislighold av eller strid med Bruksvilkårene, inkludert om kravet oppstår av bruk, modifisering, integrering eller tilpasning av Tjenesten som ikke er utført av Kvist Solutions AS.​

4.4.3. Kunden skal forsvare Kvist Solutions AS mot eventuelle krav eller rettstvist der en tredjepart hevder at Kundens Data, eller bruk av Tjenesten i mislighold av Bruksvilkårene, er i strid med eller krenker tredjepartens patent, opphavsrett eller annen immateriell rettighet, eller bryter gjeldende lovgivning. Kvist Solutions AS skal umiddelbart informere Kunden om et slikt krav. Kunden skal holde Kvist Solutions AS skadesløs for all skade tilkjent tredjeparten for krenkelse under et domstol-godkjent forlik eller rettslig kjennelse, inkludert advokatsalærer, forutsatt at Kvist Solutions AS samarbeider med Kunden for Kundens regning, og gir Kunden full kontroll over den juridiske prosessen og oppgjøret. Kunden skal også holde Kvist Solutions AS skadesløs fra alle krav, bøtebehandlinger, sanksjoner, osv.​

4.5. Oppsigelse

4.5.1. Oppsigelse fra Kunden: Kunden kan si opp kundeforholdet eller enkeltvis Tjeneste (inkludert Brukere og Moduler) uten å oppgi noen grunn og når som helst i henhold til vilkårene spesifisert i Ordrebekreftelsen. Vilkår kan variere fra modul til modul.​

4.5.2. Oppsigelse fra Kvist Solutions AS: Dersom Kvist Solutions AS bekrefter eller mistenker på rimelig grunnlag at Kunden har eller vil misligholde sine forpliktelser under Bruksvilkårene, eller Kunden går konkurs eller blir insolvent, kan Kvist Solutions AS suspendere Kundens tilgang til Tjenesten eller begrense Kundens tilgang til skrivebeskyttet tilgang, frem til saken er løst. Kvist Solutions AS skal gi 30 dagers forhåndsvarsel om eventuell suspensjon eller begrensning av tilgang, og gi Kunden rimelig tid til å svare før tilgang suspenderes eller begrenses. Hvis ikke situasjonen løses innen rimelig tid, forbeholder Kvist Solutions AS seg retten til å si opp Kundens bruksrett til Tjenesten, og dermed terminere kundeforholdet. Kvist Solutions AS kan etter eget skjønn velge å si opp Kundens rett til bruk av Tjenesten med umiddelbar virkning dersom Kunden misligholder Bruksvilkårene i vesentlig grad.​

4.5.3. Sletting av data: Ved oppsigelse av kundeforholdet, eller der Kvist Solutions ASs rettslige grunnlag for behandling av Dataen utløper, uansett årsak, skal Kvist Solutions AS slette Kundedataene fra sine systemer, med mindre ufravikelige lovbestemmelser krever at Kvist Solutions AS fortsetter å lagre Dataen. I så fall skal Kvist Solutions AS fortsette å ivareta sikkerheten for dataen slik det fremgår av Bruksvilkårene. Tiden det tar å slette data kan variere fra Tjeneste til Tjeneste. Når Kundedataene er slettet, skal Kvist Solutions AS ikke ha flere forpliktelser overfor Kunden vedrørende Kundedataene.​

4.5.4. Retur av data: Kunden kan be om at Kundedataene returneres ikke senere enn 30 dager etter oppsigelse. Hvis mer enn 30 dager har gått, kan dataen ha blitt ugjenkallelig slettet. Kvist Solutions AS skal returnere Kundedataene i et format, tidspunkt og leveringsmetode som fastsatt av Kvist Solutions AS. Formatet, tiden og metoden for returnering av dataene kan variere fra modul til modul.

4.6. Jurisdiksjon og tvisteløsning

4.6.1. Kunden har inngått kontrakt med Kvist Solutions AS​

4.6.2. Partenes rettigheter og forpliktelser skal i sin helhet reguleres av den nasjonale lovgivning som gjelder for Kvist Solutions AS, Kunden har inngått denne avtalen uten hensyn til bestemmelser om lovvalg. Hvis det oppstår en tvist som følge av eller i forbindelse med Bruksvilkårene eller bruken av Tjenesten, skal Partene forsøke å løse tvisten ved minnelige forhandlinger. Dersom tvisten ikke kan løses på nevnte måte, skal den henvises til de ordinære domstoler der Kvist Solutions AS har sin registrerte forretningsadresse.​4.6.3. Partene er enige i at de ikke skal reise krav som oppstår fra eller i forbindelse med Bruksvilkårene når det har gått mer enn ett år etter oppsigelse.

5. Endringslogg

Ingen endringer. Dette er første versjon.