Hvordan få grønn finansiering med BREEAM-sertifisering eller Taksonomi: En veiledning med DNB

I takt med taksonomien og økt bærekraftfokus er det også en voksende interesse for grønn finansiering. Banker og finansinstitusjoner retter nå en større del av sin kapital mot bærekraftige prosjekter. Sammen med DNB har vi laget en oversikt over hvordan du kan få grønn finansiering til dine bygg basert på BREEAM, annen sertifisering eller taksonomien.

Hvorfor jobbe med å oppnå grønne bygg?

Grønne bygg, som oppfyller strenge miljøstandarder, tilbyr ikke bare lavere drifts- og oppgraderings kostnader, men tiltrekker seg også leietakere og investorer som kan være villige til å betale mer for bygg med bærekraftige kvaliteter. Dette kan føre til en høyere markedsverdi sammenlignet med mindre bærekraftige eiendommer og vil oftest representere en lavere risiko for både gårdeier og banken, alt annet likt. Prosjektene blir dermed attraktive investeringsobjekter, de har lavere risiko og gir høyere potensiell avkastning. I tillegg vil grønn finansiering gi mulighet for bedre finanseringsbetingelser.

Hva er grønne lån?

Grønne lån tilbys til prosjekter som fremmer bærekraftig utvikling og har spesifikke grønne kvaliteter, gitt at øvrige vilkår for finansiering er til stede og at nødvendig dokumentasjon på bærekraftige kvaliteter er på plass. DNB planlegger totalt å finansiere og tilrettelegge for finansiering på inntil 1.500 milliarder NOK til bærekraftige aktiviteter frem mot 2030. Disse lånene gir bedre betingelser enn tradisjonelle lån og innen eiendom omfatter de både nybygg, eksisterende bygg, rehabiliteringer og enkelttiltak innen energieffektivisering av eksisterende bygg.

DNB har gitt grønne lån til flere prosjekter. Eksempler er grønt byggelån til et næringsbygg, grønt rehabiliteringslån til næringsbygg og grønt rehabiliteringslån til et borettslag.

Sertifisering som kvalifisering for grønn finansiering

Hos DNB er kriteriet for grønt lån til et nytt næringsbygg at bygget oppnår BREEAM NOR sertifisert til karakter Excellent. For byggeprosjekter til bolig eller for eksisterende næringsbygg med igangsettingstillatelse (IG) før 2021 er det tilstrekkelig med BREEAM NOR Very Good, alternativt Svane-merket bygg. I tillegg må bygget eller prosjektet ha minimum energiklasse B. Disse kriteriene sikrer at bygninger ikke bare møter, men overgår gjeldende miljøstandarder.

Et alternativ er grønt lån til totalrehabilitering av bygg der DNB krever minst 30% reduksjon i forventet energibruk etter rehabilitering. Dette er i tråd med taksonomiens kriterium. Det er også tilrettelagt for grønne lån til enkeltstående tiltak som for eksempel etterisolering, skifte av vinduer og installasjon av solceller.

For bærekraftslinkede lån er det forbedring av valgte KPI-er som gjelder, der målene skal være ambisiøse. KPIer kan være for eksempel antall sertifiserte bygg i en portefølje per år eller årlig reduksjon i energibruk og reduksjon i CO2. Da kan det tilbys marginrabatt på lånene som kobles til en slik avtale. Oppnås ingen av målene foreligger det motsatt et margin påslag, så disse avtalene har en symmetri i seg.

Kvalifiser for grønn finansiering gjennom taksonomi

I DNBs siste versjon av rammeverk for grønne produkter kan en også motta grønt lån basert på bidra vesentlig-kriteriene i taksonomiens miljømål 1. I praksis betyr det at et eksisterende bygg med IG før 2021 kan få grønt lån på bakgrunn av energiklasse B. For bygg større enn 5.000 kvm må  også et EOS-system være installert og satt i drift. For nyere bygg er det strengere krav til energieffektivitet, da bygget må være 10 % mer energieffektivt enn et null energi bygg slik tersklene er definert av norske myndigheter. For bygg større enn 5.000 kvm må det også foreligge et CO2-regnskap for byggets livsløp og vært gjennomført måling av termografering og byggets tetthet.

En oversikt over kriteriene for grønt lån er oppsummert på denne siden. Mer detaljert forklaring rundt kriteriene finner du her

Konklusjon

Investering i grønne bygg og oppnåelse av BREEAM-sertifisering eller andre dokumenterte miljøtiltak styrker ikke bare byggets markedsverdi men bidrar også til miljøet ved å redusere klimaavtrykket. Ved å benytte seg av grønne finansieringsmuligheter kan byggeiere og utviklere dra nytte av bedre lånevilkår samtidig som de bidrar til det grønne skiftet.  

Dette fokuset på grønn finansiering er en vinn-vinn for både finansinstitusjoner og eiendomsutviklere, ettersom det fører til en mer bærekraftig utvikling samtidig som det gir økonomiske incentiver.

e-book cover

Kom i gang med taksonomi og CSRD rapportering!

Last ned vår guide til benchmarking av bygg for å lære mer om hvordan du kan gjøre din portefølje grønnere i dag.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.